De Gras-Groene verbinding

Initiatiefnemers: Herrejan Veenema, Drukkerij Holland, en Wouter Beukeboom, melkveebedrijf Beukehof

Website: https://www.waardewenders.nl

Locatie: Spookverlaat 1, Hazerswoude-Rijndijk

Start- en einddatum: 15 juli 2021 tot en met 31 december 2023

Het project

Waardewenders bv regisseert circulaire ketens die natuurlijke reststromen uit de regio verwaarden tot grondstof voor de fabricage van nieuwe producten. Gemeenten, Groene Cirkel Bijenlandschap, Archeon e.d. hebben onderhoud aan hun landerijen. Nadat bijen, vlinders en insecten hebben kunnen profiteren van de bloemen en kruiden, kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (bijv. sociale werkvoorziening) ingezet worden om de landerijen vrij te maken van evt. zwerfafval, voorafgaand aan het maaien. De loonwerker voert de maaiwerkzaamheden uit en perst het in balen. Boerderij Beukehof zorgt ervoor dat de balen gereedgemaakt worden voor verwerking door waardewenders.
Waardewenders zal de voorbewerkte (verhakselde) balen/natuurlijke vezels verder vermalen tot nieuwe grondstof en daarmee geschikt maken voor papierproductie of andere nog te ontwikkelen producten. Met de betrokken partijen worden afspraken gemaakt over de afname van de eindproducten, zoals bijvoorbeeld papier. Daarmee is de kringloop geheel gesloten: met de reststroom worden nieuwe producten gemaakt en de ontdoener van de reststroom wordt ook afnemer van deze producten. In deze keten is volledige transparantie over herkomst van de reststroom, de verwerking ervan en de samenstelling van de nieuwe producten.


Subsidie

Op 9 mei 2022 heeft de provincie de beschikking verleend. Hierin wordt een subsidie toegekend van in totaal € 100.000. Dit bedrag bestaat voor € 50.000 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor € 25.000 uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en voor € 25.000 uit een bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn.