Herenboeren: duurzaam verbindend en inspirerend

Initiatiefnemers: Herenboerderij Aan den Drecht Coöperatie en Stichting Herenboeren Groene Hart

Locatie: Vriezekoop Noord 4c, Leimuiden

Start- en einddatum: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Korte beschrijving

Herenboerderij Aan Den Drecht (HBAD) is gestart op 1 juni 2021 en wordt beheerd door meer dan 200 huishoudens (500+ leden of “monden”) op 23 ha grond met twee part-time boeren die in loondienst zijn bij Herenboeren Nederland. De coöperatie is van start gegaan met de financiële inleg van de leden. Er is begonnen met groenteteelt en een klein deel akkerbouw na het openscheuren van de grasmat en een ondiepe bewerking van de bodem om deze zaai-klaar te maken. Voorheen werd de grond benut voor veeteelt (koeien) en er werd mest uitgereden met o.a. een zeer hoog stikstofgehalte tot gevolg. Door daadkrachtig en kundig grond bewerken, aanleggen van
bedden, inzaaien, poten, schoffelen en wieden kon er in het zomerseizoen 2021 wekelijks groenten worden uitgegeven.

De ervaringen opgedaan in het 1ste teeltseizoen vormen de basis om op voort te bouwen. Het teeltplan van 2022 is
vormgegeven met de lessen uit 2021 en een groente enquête gehouden onder de leden. Er is gekozen voor een beperkte inzet van machines en zoveel als mogelijk “handmatig” werken door actieve leden. De bodem en het bodemleven, de natuurlijke flora en fauna, maken een waardevol deel uit van het biologische teeltsysteem. Gewasresten worden benut door deze onder te werken, door deze als voer voor de dieren te gebruiken of tot compost te verwerken.

De leden van de coöperatie vertegenwoordigen een breed spectrum aan beroepsmatige kennis en kunde, gezinssituaties, leeftijd, beschikbare tijd om in en om de boerderij actief te zijn. Wat verbindt is op de eerste plaats de keuze voor gezonde zelf duurzaam geteelde producten vanuit oogpunt van gezondheid en leefstijl. En om dit samen tot stand te brengen en verder uit te bouwen. Hoe meer leden betrokken raken bij alle aspecten van een duurzaam gemengd boerenbedrijf, hoe meer men leert en ontdekt over wat er allemaal bij komt kijken en wat er nog meer mogelijk is. Ook wordt duidelijk dat er een grote inspanning vereist is, waar vervolgens hele mooie resultaten en producten uit voortkomen. Zo is werken op het land gezond en het is geweldig als na alle inspanning prachtige groente van het land komt, en dat elke week weer. Hoe het land erbij ligt, georganiseerd en onderhouden wordt, kan iedereen die langs loopt of rijdt zien. Menigeen wordt door dat beeld alleen al aangetrokken: Wat is men daar voor moois aan het doen?

Deze herenboerderij is de eerste Herenboerderij in het Groene hart. Sinds vier jaar zet Stichting Herenboeren Groene Hart (HBGH) zich in voor het oprichten van Herenboerderijen is het Groene Hart. De start en het succes van de eerste Herenboerderij in Leimuiden smaakt naar meer, maar geschikte betaalbare grond vinden in het Groene Hart is niet eenvoudig. De Stichting heeft haar ervaringen van de afgelopen jaren dit voorjaar verwoord in een visie en strategie. Een belangrijk onderdeel daarvan is bekendheid met het concept Herenboeren te vergroten onder de inwoners van het Groene Hart en ook de plaatselijke politiek. In dat kader heeft HBGH de afgelopen twee jaar op scholen workshops gegeven, op verschillende plekken in het Groene Hart werkgroepen opgericht die ter plaatse de mogelijkheid tot oprichting van een Herenboerderij onderzoeken, bijna maandelijks presentaties gegeven voor belangstellenden, zowel digitaal als niet-digitaal, lezingen gehouden, workshops gegeven en op braderieën en markten gestaan.

Subsidie

De beschikking van de provincie wordt binnenkort verwacht. Als de aanvraag volledig wordt goedgekeurd, dan ontvangt het project een subsidie van € 40.000 (40% van de kosten). Hiervan komt de helft van de Europese Unie, een kwart van de provincie Zuid-Holland en een kwart van de gemeente Kaag en Braassem