Herontwikkeling Wagenloods Landlustweg

Initiatiefnemers: Marieke Kraan en Jeroen Geenen van Jantje’s Erf VoF

Website: https://www.de-wagenloods.nl

Locatie: Landlustweg 10A, Alphen aan den Rijn

Start- en Einddatum: 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2023

Het project

Midden in het Groene Hart ligt aan de rand van de polder Gnephoek op het lint Landlustweg/ Lagewaard een in onbruik geraakt boerenerf met een karakteristieke Wagenloods. Met het herbestemmen van het agrarisch erfgoed, de Wagenloods, het renoveren van de boomgaard en het in gebruik nemen van akkers en weiden wordt een levendige groene plek gerealiseerd om te wonen, te werken en te laten beleven, die recht doet aan het cultuurhistorisch waardevolle lint en het open landschap. Om de vervallen plek te activeren en verandering in gang te zetten en voor het ontwikkelen van een nieuwe identiteit en nieuwe gebruiks- en belevingswaarden, wordt gebruik gemaakt van ‘placemaking’. Placemaking is een beproefde bottom up methode en aanpak om vervallen en verwaarloosde openbare ruimtes in steden nieuw leven in te blazen. In dit project willen we de principes van placemaking toepassen op (semi-)publieke en private ruimtes op de grens tussen stad en platteland. De ambitie is om met dit concept en onze investeringsplannen samen met de andere bewoners en gebruikers een revitaliseringsbeweging in het lint op gang te brengen als tegenwicht voor de verrommeling, verloedering en het dichtslibben van het peri-urbane buitengebied.

Op de herontwikkelde locatie vinden ook kleinschalige agrarische activiteiten plaats (boomgaard, groentetuin, akker). De oogst wordt deels vers en deels verwerkt direct uit huis. Korte keten, lokaal voedsel direct van het land naar de klant. Belangrijk is dat mensen leren waar het voedsel vandaan komt, welke producten worden geoogst in het seizoen. Omdat onze doelgroepen zowel klanten uit Alphen als Koudekerk als passanten en recreanten zijn, kunnen we een breed publiek bereiken. We hebben aansluiting bij diverse initiatieven die zich richten op het bevorderen van een gezonde levensstijl bij schoolgaande jeugd, zoals JOGG, Jong Leren Eten en het project Gezonde voeding op scholen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zo dragen we bij aan verbetering van het kennisniveau van lokaal geteeld voedsel, akkerkruiden, hoogstamfruit en het boerenerf. We ontwikkelen met deze initiatieven en met andere lokale producenten, die door de schoolkinderen bezocht worden educatief materiaal, waarmee op een speelse manier hun kennis over voedsel en voedselproductie wordt getest en verbetert.

Subsidie

Op 24 maart 2022 heeft de provincie de beschikking verleend. Hierin wordt een subsidie toegekend van in totaal € 100.000. Dit bedrag bestaat voor € 50.000 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor € 25.000 uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en voor € 25.000 uit een bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn.