Tuinen van Boskoop

Initiatiefnemer: Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop

Locatie: Reijerskoop, Boskoop

Start- en einddatum: 1 juni 2021 tot en met 31 december 2024

Het project

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft in 2018 de visie op transformatiegebieden
‘Een Nieuwe Waarde’ vastgesteld met beleid om te komen tot transformatie van enkele
delen van het sierteeltconcentratiegebied. Het gaat hier o.a. om het gebied tussen
Valkenburgerlaan en Tuinstraat (Rijerskoop-Oost). De sierteelt is in alle deelgebieden binnen
het sierteeltconcentratiegebied leidend, maar de wijze waarop dit wordt ingevuld verschilt
per deelgebied. Hoe dichter bij de dorpskern, hoe minder intensief de sierteelt zich zal
kunnen blijven manifesteren en hoe flexibeler kan worden omgegaan met de inpassing van
neven- en/of vervolgfuncties. Er wordt gestreefd naar een toekomstbestendige economie,
passend in het landschap en indien wenselijk gekoppeld aan bijv. natuurontwikkeling,
zorgtuin, dagrecreatie en toerisme.
De smalle percelen, ontsluitingsbelemmeringen en omringende woningbouw lenen zich niet
langer voor intensieve boomkwekerij. In de dorpsvisie ‘Kwaliteitskader voor Boskoop’ heeft
de gemeente Alphen aan den Rijn dit gebied gekarakteriseerd als een gebied waar het
cultuurhistorisch beeld behouden moet blijven.
Dit is aanleiding geweest tot de oprichting van de Stichting Maatschappelijk Vastgoed
Greenport Boskoop (SMVGB) op 25 november 2019. Deze stichting heeft het initiatief
genomen om met grondeigenaren overeenkomsten af te sluiten voor overname van
percelen, die beschikbaar gesteld worden voor een nieuwe invulling en functie. Centraal
staat het behoud van het authentieke landschap en de cultuurhistorie van de boomkwekerij
in Boskoop. Bezoekers krijgen alle gelegenheid de historie van dit de ‘Tuinen van Boskoop’
te beleven. Dit kan via wandelroutes over het terrein waarbij negen aan te leggen
karakteristieke voetgangersbruggetjes ervoor zorgen dat het terrein goed ontsloten wordt.
En het is ook een plek waar in en om het Boomkwekerijmuseum de geschiedenis van de
boomkwekerij wordt gepresenteerd en waar men in het educatieve centrum niet alleen
kennis op doet van het verleden, maar waar ook het verhaal van de kwekerij van de
toekomst wordt verteld. Dat gaat dan met name over innovaties op het gebied van
teeltechnieken en sortiment (klimaatadaptief, biodivers).
De SMVGB zal de percelen beheren en ruimte beschikbaar stellen aan diverse stichtingen en
verenigingen die zich zonder winstoogmerk met het behoud en promotie van de sierteelt
bezighouden. Voorwaarde bij deze activiteiten is dat het cultureel landschapserfgoed intact
en behouden blijft voor de toekomst. In de nabije toekomst zullen de organisaties die actief
zijn in de ‘Tuinen van Boskoop’ zich verenigen in een op te richten coöperatie. Voordat het
zover is, wil de stichting SMVGB een eerste stap zetten met het toegankelijk maken van het
terrein, de inrichting van het terrein en de opstallen met hun maatschappelijke functies.


Subsidie

Op 7 april 2022 heeft de provincie de beschikking verleend. Hierin wordt een subsidie toegekend van in totaal € 500.000. Dit bedrag bestaat voor € 250.000 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en voor € 250.000 uit een bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn.