Wat is LEADER?

LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. De voorkeur gaat uit naar initiatieven van de eigen bevolking. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving of het versterken van de lokale economie hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen.

Deelnemers aan het LEADER programma

Alle bewoners, ondernemers, stichtingen, verenigingen en gemeenten kunnen projecten indienen binnen dit programma. Alleen de stedelijke gebieden van Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer worden er buiten gelaten.

Locale Actie Groep beslist

Vertegenwoordigers van agrarische organisaties, maatschappelijke organisaties, gemeenten (via het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland) en Hoogheemraadschap Rijnland aangevuld met enkele inhoudelijk deskundigen vormen de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit een goede afspiegeling van lokale bestuurders, organisaties en ondernemers uit de regio. Voor het secretariaat en de coördinatie van de LAG is Bart Soldaat aangetrokken . De LAG bepaalt welke ingediende projecten in aanmerking komen voor begeleiding en subsidie.

De thema’s van LEADER Holland Rijnland

Basis voor het LEADER programma is de Lokale Ontwikkelingsstrategie ‘Op weg naar een Healthy Region’. Het hoofdthema van de LOS is de versterking van de relatie tussen stad en platteland. Daarbinnen zijn twee subthema’s benoemd: 1) bevordering van de gezondheid van mens en leefomgeving en 2) de transitie naar een circulaire economie.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.