Herontwikkeling en ontsluiting Landgoed Huize Bijdorp

Initiatiefnemer: Congregatie van de H. Catharina van Siëna – Zusters Dominicanessen van Voorschoten

Locatie: Veurseweg 3, Voorschoten

Start- en einddatum: 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2024

Korte beschrijving

De Congregatie heeft de wens om Buitenplaats Huize Bijdorp vanuit haar gedachtengoed (gezamenlijkheid, naastenliefde, gastvrijheid) achter te laten en open te stellen voor de samenleving.

In nauw overleg met de lokale leefgemeenschap (inwoners, belangstellenden, belanghebbenden), gemeente, adviseurs en partners is een toekomstvisie (‘spelregelkaart’) voor een duurzame toekomst van Buitenplaats Huize Bijdorp opgesteld. Hierbij zijn 5 kernwaarden als basis voor de plannen benoemd: zingeving (rustplek), nabij zijn (ontmoeting), jong & oud (wonen, verblijven en recreëren voor alle generaties), natuurlijk (circulair, duurzaam) en geborgenheid (aandacht voor ouderen en kwetsbaren in de samenleving).

De spelregelkaart is uitgewerkt naar een vijftal deelgebieden binnen de buitenplaats, te weten parkbos, hooiland, klooster, boerderij en weilanden. Per deelgebied is aangegeven welke functies zijn beoogd en binnen welke spelregels de mogelijke nieuwbouw en/of herontwikkeling moet plaatsvinden.

Als algemene uitgangspunten zijn benoemd: behoud/renovatie van monumentale bebouwing, herontwikkeling/nieuwbouw van niet monumentale zaken, behoud/versterking van natuurwaarden met inachtneming van landschappelijke/cultuurhistorische/archeologische waarden met bijbehorend natuurbeheer (water en groen) en het openbaar toegankelijk maken van het terrein.

Als nieuwe functies worden onder meer wonen voor senioren, kwetsbare groepen, gezinnen, intramurale zorg (uitbreiding naar 60-80 zorgeenheden), dagbesteding, sociaal-cultureel programma en educatie gerealiseerd.

In het kader van de LEADER-aanvraag wordt ingezet op:

  • Versterken samenwerking tussen stad en platteland door openstelling van het tot heden gesloten landgoed (‘plattelandsgebied’) met parkbos, hooiland en weiland voor de inwoners van Voorschoten en omstreken (‘stad’) vanaf de toegangspoort aan de Veurseweg 3 (landzijde) en vanaf de Vliet (waterzijde).
  • Gezondheid voor de mens bevorderen door voorzetting van de historische zelfvoorzienendheid van de zusters onder meer door kweek van eigen groente, fruit en kruiden (moestuin), natuurlijke land- en bosbewerking, dierhouderij (boerderij) en verkoop van streekproducten (theekoepel, orangerie). De nadruk ligt hierbij op gezonde voeding (zonder kunstmest, veel groenten, vers, onbewerkt). Andere aspecten van gezondheid voor de mens zijn woonvormen voor senioren, dagbesteding, sociaal-culturele programma’s, educatie en bewegen (wandelen/fietsen).
  • Gezondheid van de leefomgeving bevorderen door het herstel van de hakhoutwallen, versterken historische groen/waterstructuren, behoud van landgoedbiotoop en versterking van het bijenlandschap.

Subsidie

De beschikking van de provincie Zuid-Holland wordt binnenkort verwacht. Het gaat om een publiek-maatschappelijk project. Hiervoor geldt dat het subsidiepercentage maximaal 100% mag zijn (bij andere aanvragen met een meer economisch karakter is dit maximaal 40%). Als de aanvraag helemaal wordt goedgekeurd, dan ontvangt de aanvrager een subsidie van € 500.000. Hiervan is de helft een Europese bijdrage; de ander helft wordt bijgedragen door de gemeente Voorschoten