Pilot Kenniscentrum Circulaire economie

Initiatiefnemers: Economic Development Board Alphen aan den Rijn, VOA, Gemeente Alphen aan den Rijn, Blibliotheek Rijn en Venen, Yuverta

Locatie: Alphen aan den Rijn en omgeving

Start- en einddatum: 1 april 2022 tot en met 1 april 2024

Korte beschrijving

Ondernemers in Alphen aan den Rijn en omgeving hebben in uiteenlopende mate kennis van en ervaring met de principes van de circulaire economie en zij bevinden zich in verschillende fasen in hun attitude t.a.v. de circulaire economie. Ook de mogelijkheden en kansen om de principes van de circulaire economie succesvol toe te passen, verschillen van bedrijf tot bedrijf, van sector tot sector, van gebied tot gebied en van keten tot keten.
Bij deze pilot betrokken partijen ervaren dat het van belang is, voor een versnelling van de transitie naar een circulaire economie, een kennisinfrastructuur te ontwikkelen dat zich richt op de grotere groep MKB-ondernemers die wel belangstelling tonen, maar om verschillende redenen dit nog niet omzetten in concrete acties in plaats van op de pioniers die al gestart zijn.
Voor de invulling hiervan willen de betrokken partijen een pilot uitvoeren waarin een kennisinfrastructuur, bestaande uit tenminste een publiekelijk toegankelijk kenniscentrum en een ondernemersloket wordt opgezet. Deze kennisinfrastructuur ondersteunt, met adequate, laagdrempelige vormen van informatie, kennisuitwisseling en competentie-ontwikkeling, MKB-ondernemers in Alphen aan den Rijn bij de transitie naar ondernemen in een circulaire economie.

Om deze reden richt deze pilot zich op activiteiten en acties die bijdragen aan:
1) de behoefte in het mkb aan meer en beter toegankelijke kennis en (kennis)netwerken
2) de uitwisseling van ervaringen met collega’s (peer-to-peer leren)
3) de ontwikkeling van nieuwe competenties
4) het verkrijgen van meer perspectief op de realisatiekansen van nieuwe ideeën en verdienmodellen
5) het wegnemen van interne belemmeringen (zoals gebrekkige kennis over het onderwerp binnen de onderneming) en externe barrières (wet- en regelgeving die belemmerend werkt bij bijvoorbeeld het verwerken van afval tot herbruikbare grondstoffen).

Subsidie

Het gaat hier om een publiek-maatschappelijk project. Dit betekent dat het subsidiepercentage maximaal 100% kan zijn (bij andere, meer economisch gerichte projecten is dit maximaal 40%).

Op 10 oktober 2022 heeft de provincie Zuid-Holland de beschikking afgegeven. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 180.000. Deze bijdrage bestaat voor 50% uit een Europese bijdrage en voor de overige 50% uit een bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn.