Overhandiging plaquette Huize Bijdorp

Buitenplaats Huize Bijdorp in Voorschoten ligt enigzins verscholen tussen de Veurseweg en de Vliet. Het is momenteel nog in gebruik als klooster door de Zusters Dominicanessen van de Congregatie van de Heilige Catharina van Siena. De buitenplaats omvat verder ook een landgoed van een kleine acht hectare. Huize Bijdorp wordt beschouwd als karakteristiek voorbeeld van een 17e– eeuwse buitenplaats met tuinen en (bij)gebouwen en is aangewezen als gemeentelijk monument. De buitenplaats heeft belangrijke natuurwaarden en maakt onderdeel uit van de provinciale landgoedbiotoop en het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Mogelijk zijn resten van het Kanaal van Corbulo en andere archeologische resten van de Romeinse Limes als cultuurhistorische waarden op de buitenplaats aanwezig.
Een deel van het complex wordt verhuurd aan ouderenzorgorganisatie Marente. 

Organisatorisch gezien nadert de Congregatie haar voltooiing. De Congregatie bestaat op dit moment uit iets meer dan 30 zusters met een zeer hoge gemiddelde leeftijd (90 jaar). Er worden geen nieuwe zusters meer aangenomen. Verder ziet de Congregatie zichzelf, met een steeds kleiner wordende populatie, geconfronteerd met hoge exploitatiekosten van gebouwen en groen. Door deze hoge exploitatielasten komt de continuïteit van de zorgfunctie in gevaar en zijn er onvoldoende middelen voor verduurzaming en instandhouding van de monumentale gebouwen en het behoud en versterking van natuur-, cultuur- en landschappelijke waarden van de buitenplaats.

De Congregatie heeft de wens om Buitenplaats Huize Bijdorp vanuit haar gedachtengoed (gezamenlijkheid, naastenliefde, gastvrijheid) achter te laten en open te stellen voor de samenleving.
In nauw overleg met de lokale leefgemeenschap (inwoners, belangstellenden, belanghebbenden), gemeente, adviseurs en partners is een toekomstvisie (‘spelregelkaart’) voor een duurzame toekomst van Buitenplaats Huize Bijdorp opgesteld. Hierbij zijn 5 kernwaarden als basis voor de plannen benoemd: zingeving (rustplek), nabij zijn (ontmoeting), jong & oud (wonen, verblijven en recreëren voor alle generaties), natuurlijk (circulair, duurzaam) en geborgenheid (aandacht voor ouderen en kwetsbaren in de samenleving).

Voor het ontsluiten en openbaarstellen voor het publiek van het park en herstel van de bijbehorende landschaps- en natuurwaarden, het plaatsen van informatieborden en de ontluiting naar de Vliet is een LEADER-subsidie verleend. Op 3 februari werd dit feit gemarkeerd met de overhandiging van de plaquette aan het bestuur van de Congratie – Zusters Regina, Paulien en Lidwina – door Bart Soldaat, coördinator van LEADER Holland Rijnland en door Hans van der Elst, wethouder van de gemeente Voorschoten. De gemeente draagt een even groot bedrag bij aan de realisatie als LEADER: € 250.000: “voor een kleine gemeente als Voorschoten is dit een groot bedrag, maar het gaat dan ook om een zeer waardevol initiatief met een hoge maatschappelijke waarde”, aldus de wethouder.