Subsidievoorwaarden


Download de infographic voor een snel overzicht van de belangrijkste voorwaarden


Twee categorieën projecten

Het LEADER programma kent vanaf 2021 twee categorieën projecten:

  1. Projecten met een (primair) commercieel-economisch karakter: het project heeft (mede) een economische doelstelling in de vorm van nieuwe producten en diensten die met een winstoogmerk op de markt worden gebracht; er kan sprake zijn van positieve, maatschappelijke effecten van het project, maar uiteindelijk moet het leiden tot een of meerdere economisch duurzame verdienmodellen
  2. Projecten met een (primair) publiek-maatschappelijk karakter: het project heeft in overwegende mate betrekking op openbare en niet-commerciële activiteiten, producten en diensten met een maatschappelijk karakter en doel.

Omdat de subsidievoorwaarden voor beide categorieën op een aantal belangrijke punten nogal verschillend zijn en er voor de aanvraag ook (deels) verschillende formulieren gebruikt moeten worden, moet een aanvrager vooraf een keuze maken voor welke categorie een aanvraag wordt ingediend. In geval van twijfel, is het raadzaam om hierover eerst contact op te nemen met de coördinator

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor het indienen van LEADER aanvragen en de geldende subsidievoorwaarden wordt gevormd door de Uitvoeringsregeling POP3 van de Provincie Zuid-Holland en Openstellingsbesluit POP3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 2022

In het Openstellingsbesluit staat onder andere aangegeven dat een aanvraag moet passen bij de doelen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Holland Rijnland.

LEADER steun en subsidie: wat is het verschil?

In het Openstellingsbesluit wordt gesproken over subsidie en over LEADER steun. Wat is het verschil?
Subsidie is de optelsom van de Europese bijdrage en de provinciale bijdrage; LEADER steun is de optelsom van de Europese bijdrage, (eventuele) provinciale bijdragen én de bijdrage van een of meer gemeenten en/of een of meer Waterschappen.

‘Europa’ schrijft voor dat er tegenover elke euro die zij bijdraagt er ook een euro door nationale overheden moet worden bijgedragen. Dit heet de nationale cofinanciering.

De provincie Zuid-Holland stelt voor de categorie commercieel-economische projecten de helft van de nationale cofinanciering beschikbaar, maar alleen als een of meerdere gemeenten en/of waterschappen de andere helft van de nationale cofinanciering voor hun rekening nemen.
Met andere woorden: zonder bijdrage van gemeente en/of Waterschap, geen bijdrage van de provincie en dus ook geen bijdrage vanuit Europa.

Voor de categorie publiek-maatschappelijke projecten heeft de provincie aangegeven in principe niet bij te dragen in de nationale cofinanciering. Dit betekent dat, om in aanmerking te komen voor de Europese bijdrage, een of meer gemeenten en/of Waterschappen de gehele nationale cofinanciering moeten bijdragen. Wel is de mogelijkheid oopen gelaten om provinciale middelen uit andere regelingen in te zetten als cofinanciering, maar de initiatiefnemer zal hiervoor zelf een verzoek moeten indienen bij de betreffende regeling.
Uiteraard mogen gemeenten en Waterschappen ook zelf een LEADER aanvraag indienen.

De bijdrage van gemeenten en Waterschappen moeten zijn toegezegd voordat de aanvraag formeel kan worden ingediend. Hiervoor moet de zogenaamde Cofinancieringsverklaring door de betreffende gemeente(n) of Waterschap(pen) worden ingevuld en ondertekend en door de initiatiefnemer samen met de aanvraag worden ingediend.

De belangrijkste voorwaarden op een rij

VoorwaardeEconomische projectenMaatschappelijke projecten
LEADER steun %Max. 40Max. 100
LEADER steun €Max. € 200.000Max. € 500.000
Aandeel Europa in LEADER steun50%50%
Minimum LEADER steun€ 25.000€ 25.000
Aandeel PZH in LEADER steun25%0%*
Aandeel gemeente(n) en/of Waterschap(pen)
in LEADER steun
25%50%
* Geen ‘automatische’ cofinanciering door de provincie voor deze categorie projecten;
 in sommige situaties is het toch mogelijk een beroep te doen op een bijdrage van de provincie. Neem hiervoor contact op met de coördinator

Meer informatie

Meer informatie over de algemene voorwaarden zijn te vinden in het Handboek POP3, maar u kunt ook altijd contact opnemen met de coördinator om u verder tekst en uitleg te geven.


Ga terug Subsidie aanvragen

Ga naar Indienings- en beoordelingsdata

Ga naar Aanvraagprocedure

Ga naar Aanvraagdocumenten

Ga naar Beoordeling aanvragen