Evaluatie ’20 jaar LEADER in Zuid-Holland’

In 2012 gaven de toen nog vier LEADER-gebieden opdracht aan bureau Ecorys voor het uitvoeren van een externe evaluatie naar de resultaten en impact van 10 jaar LEADER in Zuid-Holland. Tien jaar later hebben de LEADER gebieden Polders met Waarden en Holland Rijnland wederom aan Ecorys opdracht gegeven voor het uitvoeren van een externe evaluatie. De nadruk in de evaluatie lag uiteraard op de uitvoering van het huidige programma (2014-2022), maar er is ook nadrukkelijk onderzocht of en in welke mate de huidige LEADER gebieden de aanbevelingen uit het rapport van 10 aar geleden ter harte hebben genomen. Dat bleek het geval: er is duidelijk sprake van een professionalisering van de uitvoering, een grotere inhoudelijke focus, heldere indicatoren voor het meten van succes en strakkere criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen.

De evaluatie is door Ecorys gebruikt om ook nu weer een aantal aanbevelingen te formuleren voor de komende LEADER periode, waarvan we nu aan het begin staan en die in de loop van 2023 in uitvoering moet komen.

Ecorys benadrukt dat het wezenskenmerk van de LEADER methode, de aanpak van onderaf geborgd moet worden. Er wordt veel beleid top down over de regio en de verschillende economische sectoren, met name de land- en tuinbouw, uitgestrooid. De kracht van LEADER is juist de bottom up aanpak, waarbij aangesloten wordt bij de ideeën, oplossingen en positieve energie die al in het gebied aanwezig is.

De nauwe band die er vanuit het LEADER programma met de projecten is, kan nog verder worden versterkt door ook een grotere rol te nemen in de ondersteuning van initiatieven in de uitvoering.

Het rapport werd op donderdag 22 september, tijdens de viering van ’20 jaar LEADER in Zuid-Holland’ overhandigd aan gedeputeerde Meindert Stolk.