Aanvraagprocedure

U heeft een idee voor een project en u bent op zoek naar financiering. U hoort dat LEADER subsidie wellicht een mogelijkheid is. Wat is dan de beste aanpak?

Stap 1: check de lijst met ‘show stoppers’.

Stap 2: neem contact op met de coördinator, Bart Soldaat en maak een afspraak voor een oriënterend gesprek

Stap 3: in het oriënterende gesprek geeft u een toelichting op uw idee, samen met de coördinator kijkt u in hoeverre uw idee aansluit bij de inhoudelijke doelen uit onze Lokale Ontwikkelingsstrategie. Ook krijgt u nadere informatie over de subsidievoorwaarden, de beoordeling en de verdere procedure. Nadrukkelijk wordt met u stilgestaan bij de vraag onder welke categorie projecten uw aanvraag waarschijnlijk valt: commercieel-economische of publiek-maatschappelijk, en wat hiervan de consequenties zijn. Aan de hand van dit gesprek moet u voor uzelf de afweging kunnen maken of het de moeite loont een subsidie-aanvraag voor te bereiden.

Stap 4: de coördinator koppelt het gesprek terug naar de Lokale Actie Groep. Als de LAG er in eerste instantie enthousiast is over uw idee, dan wordt een vervolggesprek georganiseerd, waarbij ook een of twee LAG leden aanwezig zijn. Ondertussen start u met het benaderen van de gemeente(n) en/of waterschap(pen) die moeten zorgen voor hun aandeel in de nationale cofinanciering.

Stap 5: u werkt uw idee uit in een voorlopig plan. U kunt hiervoor het beste alvast het desbetreffende format Projectomschrijving gebruiken. U kunt, als u dit wilt, dit plan presenteren tijdens een van de vergaderingen van de Lokale Actie Groep. U krijgt dan feedback op uw plan, waarmee u verder uw aanvraag kunt vormgeven.

Stap 6: u bereidt uw aanvraag in zijn geheel in concept voor. Als u dit wilt kunt u dit concept bespreken met de coördinator en een of twee leden van de Lokale Actie Groep. Het is ook mogelijk om uw aanvraag voor te leggen aan de provincie voor een pre toets.

Stap 7: u dient uw aanvraag in op op het webportal https://www.pop3-webportal.nl/mijn. U heeft hiervoor EHerkenning nodig, betrouwbaarheidsniveau 3.

Stap 8: uw aanvraag wordt in de eerstvolgende vergadering van de Lokale Actie Groep beoordeeld.

Stap 9: de LAG brengt op basis van de beoordeling een advies uit aan de provincie. Als het advies positief is, gaat de provincie verder met de afhandeling van de aanvraag. Dit betekent dat de provincie met name de begroting en de onderbouwing daarvan toetst aan de Europese richtlijnen.

Stap 10: als de provincie haar beoordeling heeft afgerond, verleent zij aan u een beschikking. De coördinator neemt direct met u contact op om de beschikking met u door te nemen.


Ga terug Subsidie aanvragen

Ga naar Indienings- en beoordelingsdata

Ga naar Subsidievoorwaarden

Ga naar Aanvraagdocumenten

Ga naar Beoordeling aanvragen