Aanvraagdocumenten

Een LEADER subsidie kan een mooie bijdrage zijn aan het realiseren van uw project. Daar staat tegenover dat er van u het nodige verwacht wordt als het gaat om het aanleveren van alle informatie, die relevant is om uw aanvraag op een goede manier te kunnen beoordelen.

Daarnaast merken wij dat de formulieren ook kunnen helpen om uw eigen gedachten en uitgangspunten helder te formuleren en te onderbouwen, zodat u zelf ook weet waar u aan begint.

Desalniettemin kan de hoeveelheid formulieren en gevraagde informatie in eerste instantie overweldigend overkomen. Ons advies is om eerst te beginnen met het zo ver als mogelijk invullen van het formulier Projectplan en het formulier Activiteitenplan en dit in concept met ons te bespreken.

In de nieuwe openstelling die geldt vanaf 2021 wordt onderscheid gemaakt in commercieel-economische projecten en publiek-maatschappelijke projecten. Voor deze twee categorieën gelden op een aantal punten verschillende subsidievoorwaarden en beoordelingscriteria.

Dat betekent ook dat in een aantal geval er aparte formulieren zijn voor beide categorieën die gebruikt moeten worden bij het voorbereiden en indienen van een subsidieaanvraag. Het gaat in het bijzonder om het formulier Projectplan.

Niet alle formulieren en bijlagen zijn voor elke aanvraag van belang. Aan de hand van de Checklist bijlagen aanvraag kunt u zien welke formulieren altijd meegestuurd moeten worden met de aanvraag. Deze zijn in rood weergegeven. De andere formulieren en documenten stuurt u alleen mee als dit voor uw project van toepassing is. In geval van twijfel neemt u contact op met de coördinator.

Alle formulieren zijn te vinden op en te downloaden van deze pagina.


Ga terug Subsidie aanvragen

Ga naar Indienings- en beoordelingsdata

Ga naar Subsidievoorwaarden

Ga naar Aanvraagprocedure

Ga naar Beoordeling aanvragen